Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Styrning, kontroll och rapportering

Kvinna till Kvinna får finansiellt stöd från myndigheter, institutioner, fonder, organisationer, företag och privata givare.

Kvinna till Kvinnas enskilt största bidragsgivare är Sida, men vi arbetar kontinuerligt för att bredda finansieringen och därmed minska Sida-beroendet. Vi får även bidrag från:

 • EU
 • FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
 • Folke Bernadotteakademin
 • Irland
 • Kanada
 • Nederländerna
 • Oxfam
 • Radiohjälpen
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • Svenska institutet
 • Svenska Polismyndigheten
 • Svenska Postkodlotteriet
 • The Institute of Development Studies

För mer information om hur mycket varje finansiär bidrar med, se vår verksamhetsberättelse »

Giva Sveriges kvalitetskod

Kvinna till Kvinna är medlem i Giva Sverige, som arbetar för att insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Giva Sverige har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer, som medlemmarna är skyldiga att följa. Avsikten med koden är ökad insyn och öppenhet i organisationernas verksamhet.

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens instrument för självreglering, och fungerar som ett stöd i organisationernas kvalitetsarbete. Koden belyser en organisations verksamhet ur ett brett perspektiv, i syfte att bygga upp en hållbar och transparent struktur med god intern kontroll och styrning.

För mer detaljerad information om koden, se Giva Sveriges hemsida »

Revision och effektrapport

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda. Vi skriver varje år en effektrapport där vi berättar hur vi som organisation gör framsteg i relation till våra långsiktiga mål. Giva Sveriges kvalitetskod är ett redskap som, genom att ställa krav på god intern kontroll och styrning, hjälper oss att svara upp mot de krav och förväntningar som givare och andra intressenter ställer.

Målsättningen är att du som givare ska känna dig trygg – och att vi kan erbjuda ett tryggt givande.

Från och med 2013 granskar revisorerna att Kvinna till Kvinna uppfyller kraven i Giva Sveriges kvalitetskod.

Oberoende revisors bestyrkanderapport 2020 (pdf)

Rapporten är upplagd enligt Giva Sveriges mall där skuggade fält innebär att inget informationskrav finns.

Effektrapporter

Effektrapport 2022 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2022, sida 5

Effektrapport 2021 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2021, sida 5

Effektrapport 2020 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2020, sida 3

Effektrapport 2019 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2019, sida 5.

Effektrapport 2018 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2018, sida 5.

Effektrapport 2017 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2017, sida 5.

Effektrapport 2016 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2016, sida 5.

Effektrapport 2015 är inkluderad i Verksamhetsberättelsen 2015, sida 33.

Effektrapport 2014 (pdf)

Effektrapport 2013 (pdf)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022 (svenska, pdf)

Årsredovisning 2021 (svenska, pdf)

Årsredovisning 2020 (svenska, pdf)

Årsredovisning 2019 (svenska, pdf)

Fler dokument

Insamlingspolicy (pdf) 

Kvinna till Kvinnas stiftelseförordning (pdf)

Uppförandekod (pdf)

Information avseende ersättning till högsta tjänsteman (pdf)

Placeringspolicy (pdf)

Kvinna till Kvinnas anti-korruptionspolicy (pdf)

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans  skapar vi trygga platser längs flyktvägar och ser till att våldsutsatta kvinnor får hjälp. Vi ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer om Kvinna till Kvinna »

Våra instiftade ändamål är:

 • att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt civilt samhälle.
 • att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor.
 • att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.