Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Biljana Petrovska Mitrevska, Slagjana Josifovska och Andrijana Papic Mancheva talade på Femdefenders Day-firande i Nordmakedonien. Foto: Maja Janevska Ilieva

Kvinnor, fred och säkerhet

Kvinnor och flickor drabbas på andra sätt än män, under och efter konflikter. Trots det har kvinnor sällan fått vara med i beslutsfattandet om fred och säkerhet. Det är detta som FN:s kvinnor, fred och säkerhetsagenda handlar om. Kvinna till Kvinna har arbetat i 30 år med att uppmärksamma kvinnors situation i konfliktdrabbade områden, och för att stärka kvinnors röster och inflytande.

Vad är FN:s resolution 1325?

År 2000 antogs FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen var den första i sitt slag att ta upp kvinnors villkor i krig och betydelse för fred. Vår rapport ”Engendering the Peace Process” var ett av underlagen till resolutionen. Sedan dess har fler resolutioner antagits av FN:s Säkerhetsråd, som bland annat slår fast att:

 • kvinnor har rätt att delta i allt beslutsfattande om fred och säkerhet.
 • sexuellt våld i konflikt ska stoppas.
 • alla fredsinsatser ska se till kvinnors och mäns olika behov av säkerhet.
 • kvinnors kamp mot våldsam extremism ska stärkas och uppmärksammas.

Tillsammans utgör resolutionerna kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Agendan uppmanar FN:s alla medlemsstater och FN:s egna organisationer att arbeta med ett genusperspektiv på fred-och konfliktfrågor, med fokus på fyra områden.

De fyra pelarna i kvinnor, fred och säkerhetsagendan

1. Deltagande

Kvinnor ska bättre ska inkluderas i allt arbete och i alla beslut som rör fred och säkerhet. Detta kan vara i fredsprocesser, fredsförhandlingar och återuppbyggnadsarbete efter konflikter.

Visste du att i dag utgör kvinnor endast:

 • 13 % av fredsförhandlarna?
 • 6 % av medlarna?
 • 6 % av undertecknarna av fredsavtal?

2. Förebyggande

Kvinnors viktiga roll för förebyggande av konflikter ska stöttas, och kvinnors lika deltagande och beslutsfattande gällande konfliktlösning ska säkras. Förebyggande handlar också om att förhindra sexuellt och genusbaserat våld, och stärka lagstiftning för kvinnors rättigheter.

Visste du att inget av de avtal om avtal som slöts 2018–2020 innehöll skrivningar om sexuellt våld? 

3. Skydd

Kvinnors och flickors rättigheter ska skyddas i krig och konflikt, inklusive från sexuellt och genusbaserat våld. Ett särskilt fokus är på skydd av flyktingar, internflyktingar, och kvinnor och flickor i nödsituationer och humanitära situationer.

Visste du att de 10 länder med högst mödradödlighet också är konflikt- eller post-konfliktländer? 

4. Återhämtning och återuppbyggnad

Humanitärt stöd och krisstöd ska möta kvinnors och flickors behov, t.ex. tillgång till reproduktiv vård. Alla återuppbyggnadsprocesser efter krig och konflikt ska ha ett genusperspektiv, som beaktar kvinnors och flickors särskilda behov, kvinnors deltagande i genomförandet av fredsavtal och ger stöd till kvinnors lokala fredsprojekt.

Visste du att det dör fler än 500 kvinnor och flickor per dag i katastrofområden under graviditeten eller i samband med förlossning? Framför allt på grund av brist på barnmorskor och osäkra aborter. 

 

Källor: UN Women och OmVärlden

 

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter

» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Kvinnorörelsen – en nyckelaktör under hot

Forskning visar att när civilsamhället inkluderas i fredsprocessen ökar chanserna för en varaktig fred.

När kvinnor samlas och organiserar sig för att påverka samhället har de en unik möjlighet att öka säkerheten och tryggheten för alla. Forskning visar att en stark och oberoende kvinnorörelse är den viktigaste faktorn för att förbättra lagstiftningen för kvinnors rättigheter, och att lagarna också efterföljs.

FN har pekat på kvinnoorganisationers avgörande betydelse för konfliktlösning och fredsbyggande, inklusive på gräsrotsnivå, och uppmanar stater att öka sina bidrag till kvinnoorganisationer. Ändå fortsätter bristande resurser att vara ett av de största hindren för kvinnoorganisationers arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Alla världens kvinnorättsorganisationer tar gemensamt emot ungefär 0,13 % av det globala biståndet.

Kvinnors mänskliga rättigheter hotas på allt fler platser i världen, särskilt där det pågår krig och konflikter, och under auktoritära regimer. Kvinnorättsförsvarare – våra partners – kämpar överallt för kvinnors mänskliga rättigheter. För att genusbaserat våld ska vara olagligt. För att det ska finnas skyddade boenden för kvinnor. För att kvinnor ska ha mer inflytande och makt, i fredsprocesser och i politiken.

Dessa kämpar som organiserar sig för kvinnors rättigheter upplever på många platser ett ökat hot från både regeringar och andra aktörer. Deras utrymme att agera krymper på grund av säkerhetsrisker, hot och trakasserier, lagstiftning som begränsar civilsamhällets handlingsutrymme, och finansiering som stryps av repressiva regeringar och regimer. Kvinnorörelsen behöver därför mer än någonsin stöd för sitt arbete för fred och jämställdhet.

Genom ett strategiskt, flexibelt och långsiktigt stöd till lokala kvinnoorganisationer kan Kvinna till Kvinna möjliggöra ett fortsatt arbete för kvinnors och mänskliga rättigheter, även i mycket utmanande kontexter.

Kvinna till Kvinnas arbete

Som internationell organisation med 30 års erfarenhet, har Kvinna till Kvinna en unik position i att stärka kvinnorörelser i konfliktpåverkade områden, genom att erbjuda långsiktigt stöd, kapacitetsstärkande av organisationer, och lärande mellan de olika regioner där vi arbetar.

Tillsammans med våra partnerorganisationer håller vi FN, EU, och medlemsstater – inklusive Sverige – ansvariga för sina åtaganden. Vi stärker våra partnerorganisationer i att påverka sina regeringar och andra aktörer att bättre stödja och finansiera arbetet för fred och jämställdhet.

Vi har expertis inom:

 • Kvinnors roll i fredsprocesser
 • Genusbaserat våld
 • Påverkan för kvinnors rättigheter
 • Sexuellt våld i konflikt
 • Det krympande utrymmet för det civila samhället
 • Ekonomisk jämställdhet
 • Konfliktanalys med genusperspektiv
 • Kvinnorättsförsvarares säkerhet
 • Jämställdhet i fredsprocesser
 • Globala nätverk för lärande och påverkan
 • Kvinnors organisering
 • Kvinnors fredsbyggande

Kvinnors situation i krig och konflikt på 45 sekunder

Ta del av Kvinna till Kvinnas publikationer

A Right Not A Gift—Women Building Feminist Peace

20 år efter antagandet av resolution 1325 publicerade vi denna rapport, där vi intervjuat 91 kvinnliga fredsbyggare i 6 konfliktländer om deras arbete. Vad har framgångarna och bristerna varit med Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan? Rapporten visar kvinnors hårda arbete i att skapa fred, och presenterar deras idéer och rekommendationer för hur inkluderande fredsprocesser kan se ut.

Solidarity Is Our Only Weapon

Vi undersöker regelbundet villkoren för världens kvinnorättsförsvarare. Denna rapport bygger på en enkät som 334 kvinnorättsförsvarare från 74 länder svarat på om sina arbetsvillkor: Vilka hot utsätts de för, hur säkra känner de sig och hjälper eller stjälper regimerna i deras länder dem?

The Climate, Gender and Conflict Nexus

Hur hänger klimatkrisen ihop med jämställdhet och konflikt? Detta positionspapper handlar om länkarna mellan klimatkrisen och genusbaserat våld, kvinnors organisering och deltagande, fredsbyggande och ekonomisk jämställdhet.

Challenging the norm—global stories of women's economic empowerment

Hur kan kvinnors ekonomiska egenmakt stärkas i konfliktdrabbade länder? Denna rapport belyser hur kvinnorättsorganisationer och feministiska nätverk runt om i världen arbetar för att öka den ekonomiska jämställdheten och kvinnors ekonomiska rättigheter.

Listen to Her—Gendered Effects of the Conflict over Nagorno-Karabakh and Women's Priorities for Peace

Vilka konsekvenser har konflikten i Nagorno-Karabach haft för kvinnor, deras försörjning och självbestämmande? Och vad identifierar kvinnor som de viktiga pusselbitarna för fred? Kvinna till Kvinnas rapport visar hur ett inkluderande och hållbart fredsbyggande kräver att kvinnors röster hörs.

Mer om vårt arbete