Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

En värld fri från mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor, eller genusbaserat våld, är ett utbrett problem som påverkar livet för miljontals kvinnor världen över. Faktum är att var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller övergrepp någon gång i sitt liv. Kvinna till Kvinna jobbar varje dag för att ändra på det.

Genusbaserat våld och mäns våld mot kvinnor

Genusbaserat våld består av handlingar som skadar, hotar, kränker, tvingar eller begränsar en person. Dessa handlingar grundar sig i en föreställning om att kvinnor och icke-binära är underordnade män och bidrar till att upprätthålla ojämställda maktstrukturer. Den patriarkala maktstrukturen samspelar också med andra maktstrukturer såsom klass, ålder och etnicitet mm.

Genom att använda termen genusbaserat våld erkänner vi att alla kan vara överlevare/offer, liksom förövare av genusbaserat våld och att personer kan bli utsatta för genusbaserat våld även på grund av sin könsidentitet, sexualitet eller för att de avviker från de förväntningar, normer och roller som samhället tillskriver kvinnor och män.

Nackdelen med att använda termen genusbaserat våld är att det inte blir tydligt att den absoluta majoriteten av allt genusbaserat våld är våld som utförs av män och riktar sig mot kvinnor eller flickor (Council of Europe, World Health Organization 2021). För att belysa detta använder vi oftast termen mäns våld mot kvinnor i stället för genusbaserat våld. Det är också just mäns våld mot kvinnor som Kvinna till Kvinna nästan uteslutande arbetar med i våra program.

Genusbaserat våld eller mäns våld mot kvinnor är våld som leder till eller sannolikt kommer att leda till fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i det offentliga eller privata livet. Faktum är att var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid.

 

Detta kan inkludera:

  • Våld i nära relationer (misshandel, psykiska övergrepp, våldtäkt i äktenskapet, femicide);
  • Sexuellt våld och trakasserier (våldtäkt, påtvingade sexuella handlingar, sexuella övergrepp, sexuella övergrepp mot barn, tvångsäktenskap, trakasserier, stalking, cyber trakasserier);
  • Människohandel (slaveri, sexuellt utnyttjande);
  • Kvinnlig könsstympning
  • Barnäktenskap

UN: Why we must eliminate violence against women

Mäns våld mot kvinnor på en minut

Vad är våld i nära relation?

Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och homosexuella parrelationer och om våld i andra familje- och släktrelationer, samt om barn som upplevt våld i sin familj.

Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Mer än 640 miljoner kvinnor som är 15 år eller äldre har utsatts för våld av en partner.

Vid dödligt våld i nära relation var 82 % av offren kvinnor och 18 % män. Våldet börjar dessutom tidigt i livet: nästan var fjärde ung kvinna (15-19 år) som har varit i ett förhållande har upplevt våld från en partner. 

Stoppa mäns våld mot kvinnor

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Stöd genom rättsprocesser och kunskap om sina rättigheter
» Plats på skyddade boenden och psykologiskt stöd
» Samtal via stödtelefon

Bli månadsgivare

Vad gör Kvinna till Kvinna för att motverka mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor är ett av de största hindren för kvinnors fulla deltagande i samhället. Hot och våld används för att tysta kvinnor, hindra dem från att hävda sina rättigheter och kväver kvinnors kamp för förändring. Arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor måste därför ses både som ett arbete för att stötta den enskilda individens rätt att leva ett liv fritt från våld, och ett arbete som bidrar till att öka jämställdheten och kvinnors inflytande i samhället på lång sikt.

Hur gör Kvinna till Kvinna skillnad

Genusbaserat våld finns i alla sociala klasser, kulturer och samhällen, men i konfliktdrabbade länder ökar alltid våldet mot kvinnor, både det militära våldet, våldet i samhället och våldet i hemmet. Siffror visar att 37 % av de kvinnor som bor i de allra fattigaste och mest krigsdrabbade länderna har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation. I några av dessa länder är siffran hela 50 % (1 av 2). Och det ökade våldet försvinner inte när en konflikt är över, utan våldet mot kvinnor fortsätter ofta att vara mycket utbrett under en lång tid efteråt.  

Det innebär att kvinnor och flickor i de länder Kvinna till Kvinna arbetar i har ett extra stort behov av att få hjälp att fly sina förövare, att få tillgång till vård och psykologiskt stöd, att få hjälp att driva rättsliga processer för att få upprättelse, för att kunna skilja sig eller för att inte förlora vårdnaden av sina barn. Många kvinnor som lämnar en våldsam relation behöver också hjälp att hitta ett sätt att försörja sig på, och för kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld, behöver de både hjälp att hantera skador och trauman, men även oönskade graviditeter. 

Allt detta är saker som Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer hjälper kvinnor med i de olika länder som vi arbetar i. Nästan alla våra partnerorganisationer (89 %) arbetar för att förebygga genusbaserat våld eller erbjuder stöd till kvinnor som utsätts för våld. Under året 2020 nådde Kvinna till Kvinna 400 000 kvinnor och flickor direkt genom vårt våldsarbete. Dessutom arbetar våra partnerorganisationer med att skapa långsiktig förändring genom att kämpa för bättre lagstiftning, ökad kunskap och förändrade attityder i samhället och hos myndigheter och rättsväsendet. Ett exempel på detta är Kvinna till Kvinnas stöttande arbete med lagstiftande kampanjer om våld mot kvinnor i Balkanregionen, där det år 2019 uppnåddes en stor seger i Bosnien och Hercegovina när våld mot kvinnor äntligen blev olagligt (verksamhetsberättelse 2019: 38). 

Genom att stödja kvinnorättsorganisationer som i sin tur arbetar för att få ett slut på genusbaserat våld, stärker Kvinna till Kvinna både kvinnors organisering, våldsförebyggande arbete och stöd till överlevare/offer.  

I vår roll som stöttepelare, är vi starkt övertygade om att överlevare/offer av genusbaserat våld, med rätt stöd, har förmåga att ta initiativ och återta sina egna liv. Med ett sådant synsätt ses överlevare/offer av genusbaserat våld inte som passiva utan ges agens och handlingskraft, som ligger till grund för deras självständighet och potential. Detta är vad vi kallar ett feministiskt förhållningssätt. 

 

Berättelser från verkligheten

Jag vill stötta »
Olive och Gisele från vår partnerorganisation Rwanda Women's Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

Stötta arbetet för kvinnors rättigheter

Vill du stoppa mäns våld och stötta kvinnor att kunna ta makten över sina liv? Tack vare ditt och andras stöd kan Kvinna till Kvinna fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Det finns olika sätt att bidra på och du väljer vad som passar dig bäst – var med och skapa förändring!

 

Jag vill stötta »
Uppdaterad eller granskad 28 february 2024