Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Vad är våld i nära relation?

Våld mot kvinnor används som ett sätt för att upprätthålla maktförhållanden. Det finns överallt och delas vanligtvis in i fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.

Alla typer av våld kan ge långvariga och djupa konsekvenser, även om de inte alltid ger skador som syns på kroppen. Att utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa på både kort och lång sikt. Det får också allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser för kvinnor, deras familjer och för samhället.

Fysiskt våld

Fysiska övergrepp finns i en mängd olika former och avser alla handlingar som försöker orsaka eller resulterar i smärta och / eller fysisk skada. Målet är ofta inte bara att orsaka fysisk smärta, utan också att visa makt och kontroll. Exempel av fysiskt våld är att knuffa, slå eller strypa den våldsutsatta.

Psykiskt våld

Precis som fysiskt våld så handlar psykiskt våld om makt och kontroll. Den typen av våld är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Psykiska övergrepp kan ta sig olika former, som till exempel påtvingad isolering från vänner eller familj, hotfull beteende, manipulation, skrämsel och underminering av en persons självkänsla och identitet.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är våld som tar ett sexuellt uttryck och avser alla sexuella handlingar som begås mot en annan persons vilja, samt försök att begå sådana handlingar. Exempel på sexuellt våld är våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Precis som andra typer av våld så är brottet inte ett uttryck för sexualitet, utan för makt och kontroll. Det är ett sexuellt uttryck för aggression, som inte bör förväxlas med sexualitet.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är en avsiktlig handling eller ett beteende som skadar en annan person ekonomiskt, såsom att skada personens egendom, begränsa personens tillgång till finansiella resurser, utbildning, arbetsmarknaden eller att vägra betala ut underhåll.

 

Skriv in din e-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och var först med att ta del av kunskap och nyheter om arbetet för kvinnors rättigheter.

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter