Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Miljö och klimat

Rwanda. Foto: Gloria Powell

Dagens klimatkris har en allvarlig inverkan på människor och på miljön med katastrofala konsekvenser för hälsa, livsmedelsförsörjning, försörjning, konflikter och påtvingad migration. Det har också negativ inverkan på kvinnors rättigheter och liv. Ansträngningar att bygga och upprätthålla fred blir allt svårare eftersom klimatförändringarna direkt påverkar dynamiken i pågående konflikter och också bidrar till konflikter.

Det är människor som lever i fattigdom och konflikter som är mest drabbade av klimatkrisen. Bland dem är kvinnor särskilt utsatta. De genusrelaterade aspekterna av klimatkriserna har inte utforskats och förståtts tillräckligt och kvinnors röster hörs sällan i debatten om klimatförändringar. Kvinna till Kvinna arbetar för att ändra på detta.

Vad är miljö- och klimaträttvisa?

Begreppet miljö- och klimaträttvisa används för att visa att ojämlikhet och globala orättvisor påverkar hur hårt människor drabbas av miljö- och klimatkrisen.

De som har varit med och skapat krisen drabbas ofta mindre hårt än människor i fattiga länder som inte har bidragit i samma utsträckning till krisen. Samtidigt hörs deras röster sällan i debatter om ansvar, åtgärder och klimatfinansiering.

Beslutsfattare måste i högre utsträckning sätta rättvise-, jämställdhets- och rättighetsperspektiven i fokus, och de som drabbas hårdast – såsom kvinnor, unga och ursprungsfolk – måste få vara med i beslutsprocesser. 

Hur gör Kvinna till Kvinna skillnad?

Kvinna till Kvinna stöttar kvinnorättsförsvarare och kvinnorättsorganisationer i konfliktdrabbade länder. Vår rapport ”Solidarity is our only weapon” visar att miljö- och klimat är bland de farligare ämnena att arbeta med för kvinnliga aktivister.

Vårt mål är att främja ökat deltagande av kvinnor i beslut relaterade till miljö- och klimat samt att bidra till en ökad förståelse för de genusrelaterade aspekterna av miljö- och klimatkriserna och behovet av ett genusperspektiv i klimatfinansiering.

Kvinna till Kvinna stöttar våra partnerorganisationer genom:

  • ekonomiskt stöd
  • utbildning och tekniskt stöd till kvinnorättsorganisationer om klimatåtgärder och miljö- och klimatkrisen
  • ny kunskap via dokumentation, datainsamling och kunskapsspridning.
  • lättare tillgång till plattformar och nätverk kopplat till miljö och klimat.

Kvinna till Kvinna har också tagit fram en handlingsplan för att minimera vårt eget miljöavtryck.

Läs mer om hur Kvinna till Kvinna bidrar till de globala målen »

Var med i kampen mot klimatkrisen

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för en jämställd och hållbar värld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer:

» Ge stöd till klimatanpassning genom exempelvis energisnåla spisar
» Återplantera träd, gärna fruktträd som också kan användas till försörjning
» Sprida information om hur kvinnor påverkas av klimatkrisen
» Öka kvinnors möjlighet att påverka miljö- och klimatsatsningar

Bli månadsgivare

Konsekvenser av miljö- och klimatkrisen

Mäns våld mot kvinnor

Forskning visar ett tydligt samband mellan våld mot kvinnor och klimatförändringar. När klimatförändringar leder till långvarig torka och vattenbrist tvingas exempelvis kvinnor och flickor att resa längre sträckor för att få tillgång till dessa resurser.

Det innebär säkerhetsrisker, inklusive risk att utsättas för sexuella trakasserier och våld. Samma sak gäller när stigande havsnivåer äter upp mark där de fattigaste hushållen och småjordbruken, ofta brukade av kvinnor, finns.

Fattigdom

Klimatkrisen förvärrar fattigdomen i många regioner runt om i världen, vilket ytterligare ökar risken att kvinnor och flickor blir offer för människohandel och olika former av sexuell exploatering.

Fattigdomen leder också till att fler flickor tvingas in i barnäktenskap. Eller att de tvingas att byta sex mot tillgång till mat och vatten, såsom skedde när en tropisk cyklon slog till mot Malawi år 2023.

Fredsarbete och klimatsäkerhet

Miljö- och klimatkrisen bidrar till konflikter. Upp till 40 procent av väpnade inbördeskonflikter de senaste 60 åren kan kopplas till klimat- och miljöförstöring, såsom kamp om vatten och naturresurser. Klimatkrisen är också en av de drivande faktorerna bakom migration och ökad fattigdom.

Det finns också tydliga bevis på hur väpnade konflikter och krig bidrar till miljöförstöring och lämnar förstörelse bakom sig med långvariga och oåterkalleliga skador på ekosystemen.

Ekonomiska rättigheter

I låg- och medelinkomstländer arbetar kvinnor till stor del med jordbruk. Konsekvenserna av miljö- och klimatkrisen, som torka och översvämningar, tar ifrån kvinnorna sin inkomst och inte sällan leder det till att flickor tas ur skolan för att istället hjälpa till i hemmet.

Kvinnor har en högre tröskel än män för att lämna områden som är utsatta för klimatförändringar och naturkatastrofer eftersom de ofta är ansvariga för barn och familj, de har få ekonomiska tillgångar och begränsade rättigheter till mark och egendom. Om de ger sig av, ställs kvinnor och flickor inför större risker än män att utsättas för arbetslöshet, barnäktenskap, människohandel och genusbaserat våld.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Klimatkrisen innebär också risker för hälsan, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Stigande temperaturer och ökad nederbörd skapar gynnsamma förhållanden för sjukdomar som malaria, denguefeber och zikavirus, vilket kan leda till missfall, för tidig födsel och blodbrist bland gravida kvinnor. Vattenbrist gör det svårare att sköta intimhygien, och om kvinnor tvingas i migration är tillgången till hälsovård ofta obefintlig.

Partnerorganisationers arbete

Statistik och fakta

  • Kvinnors deltagande i klimatförhandlingarna är fortfarande inte jämställd. Under COP27 var kvinnors deltagande 37 procent i partidelegationerna jämfört med 31 procent under COP14 år 2008.
  • Endast 26,8 procent av ministrarna i EU:s medlemsländer som övervakar miljö- och klimatfrågor är kvinnor medan 73,2 procent är män.
  • Uppskattningsvis är det endast 0,01 procent av den globala finansieringen som addresserar både klimatförändringar och kvinnors rättigheter, trots det ökande erkännandet av kvinnors avgörande roll för att förebygga och minska miljö- och klimatkrisen.

Källor: WEDO,  EIGE , UN Women

Publikationer om miljö och klimat

Uppdaterad eller granskad 28 februari 2024
Publicerad 17 januari 2024