Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Kvinnorättsförsvarare Jovana Jovanovska Kanurkova under 8 mars-demonstration i Skopje, Nordmakedonien. Foto: Maja Janevska Ilieva

Kvinnors rättigheter

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter – alla människor omfattas av den deklaration om mänskliga rättigheter som antogs av FN år 1948. Där slås det fast bland annat att alla människor har rätt till ett liv fritt från våld, slaveri och diskriminering, rätt till utbildning, rätt att äga egendom, rätt att rösta, och rätt till rättvis och lika lön.

Vad är kvinnors rättigheter?

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och gäller alla, men på alla platser i världen så är risken större för kvinnor att bli nekade sina mänskliga rättigheter som, till exempel:

 • Fri abort
 • Utbildning
 • Frihet från våld
 • Mödravård
 • Lika lön för lika arbete

Fakta om kvinnors rättigheter

 • Våld mot kvinnor och flickor är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld under sitt liv. Våldet kan innebära fysiskt och sexuellt våld, psykiskt våld och människohandel och tvångsgifte.
 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter – alltså rätten till den egna kroppen – relaterar till flera av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Bristande utbildning, tillgång till preventivmedel, tillgång till mödravård och rätt till abort är några av faktorerna som bidrar till att en kvinna dör varannan minut i samband med graviditet eller förlossning, och att graviditet är den vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor.
 • I många länder har kvinnor inte full rörelsefrihet, lika rätt att äga egendom och land och rätt till att fritt välja yrke.

Även där kvinnor och män formellt sett har lika rättigheter, kan diskriminerande och ojämställda strukturer och normer leda till att det är svårare för kvinnor att åtnjuta dem. Till exempel har kvinnor ofta ansvaret för omsorg om barn och äldre, och utför en större del av det obetalda hemarbetet.

Det är viktigt att komma ihåg att kvinnor inte är en enhetlig grupp. Faktorer som ålder, ekonomisk och social status, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation påverkar hur kvinnor blir diskriminerade och får sina rättigheter kränkta.

Demonstration för aborträtten där Kvinna till Kvinna var medarrangörer. Foto: Jacqueline Axén Linderl/Amnesty Sverige

Hur arbetar Kvinna till Kvinna för kvinnors mänskliga rättigheter?

Vårt arbete inkluderar till exempel:
– Arbete mot genusbaserat våld
– Alla kvinnors rätt till abort
– Rätten till frihet från sexuellt våld i krig och rätten till juridisk rättvisa efter att ha utsatts för våld
– Yttrandefrihet och mötesfrihet för de kvinnoorganisationer vi arbetar med – att motverka det krympande demokratiska utrymmet.

 • Våld mot kvinnor

  För att våldet mot kvinnor och flickor ska upphöra måste kvinnors makt i samhället stärkas. I vårt arbete med att stärka kvinnors och flickors rätt till frihet från våld, arbetar vi på flera sätt:

  – Med att förbättra politiska beslut och lagstiftning
  – Med att stärka kvinnors och flickors tillgång till skydd, hjälp och stöd, och tillgång till rättssystem.
  – Med att förebygga våld genom att förändra normer och attityder.

 • Kvinnors politiska deltagande och ekonomisk jämställdhet

  För att kvinnor ska kunna få mer politiskt inflytande behövs både arbete mot ekonomisk ojämställdhet och arbete mot diskriminerande normer och attityder.

  Vi arbetar för att öka kvinnors politiska deltagande, så att kvinnors makt över de lagar och bestämmelser som påverkar dem blir större. För att göra detta arbetar våra partnerorganisationer med att utmana traditionella maktstrukturer och diskriminerande lagar som hindrar kvinnors deltagande.

  Vi arbetar också för att stärka kvinnors ekonomiska rättigheter, bland annat för kvinnors möjligheter att äga land, arbete för en minskning av kvinnors obetalda hemarbete, stärka sociala skyddsnät och stärka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

 • En stark kvinnorörelse

  För allt detta behövs starka kvinnorättsorganisationer – de kvinnorörelser som Kvinna till Kvinna stöttar och arbetar tillsammans med. De som arbetar för kvinnors rättigheter omnämns av bland annat FN som ”women human rights defenders” – kvinnorättsförsvarare. De är en väldigt utsatt grupp, som ofta får utstå hot, trakasserier och våld för sitt arbete.

Kvinnors och flickors rättigheter i krig och konflikter

I krig och konflikt riskerar kvinnors och flickors rättigheter att kränkas i ännu högre utsträckning. Våldet mot kvinnor ökar och risken ökar för bland annat tvångsäktenskap, trafficking och sexuella övergrepp. Kvinna till Kvinna arbetar i just konfliktdrabbade länder, för att stoppa det sexuella våldet mot kvinnor och flickor men också öka kvinnors politiska makt.

 

Läs mer om sexuellt våld i krig och konflikt »

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter

» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Det globala arbetet för kvinnors rättigheter

 • Vad är CEDAW?

  CEDAW är FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor, och brukar kallas FN:s Kvinnokonvention. Den antogs 1979 och är i dag den konvention som antagits av näst flest medlemsstater (efter Barnkonventionen), 189 länder.

  Men det är också den konvention som flest medlemsstater har reserverat sig mot, alltså att stater antar konventionen men gör särskilda tillägg om att inte omfattas av vissa delar eller artiklar. Över 60 stater har avvisat delar av konventionen, ofta med hänvisning till den nationella lagstiftningen eller till religionsbaserade lagar, när det handlar om bland annat sexuella och reproduktiva rättigheter, och diskriminering inom äktenskapet.

  Trots detta har CEDAW varit ett viktig verktyg i arbetet för kvinnors rättigheter världen över, inte minst för dem som arbetar för ökad jämställdhet att kunna använda för att ställa sina regeringar till svars.

 • Vad är Pekingplattformen?

  Pekingplattformen är en global handlingsplan för jämställdhet. Den antogs 1995, och är ett av de viktigaste verktygen för jämställdhetsarbetet i många länder. Pekingplattformen har 12 områden:

  1. Feminisering av fattigdom

  2. Kvinnor och utbildning

  3. Kvinnor och hälsa

  4. Våld mot kvinnor

  5. Väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor

  6. Kvinnor och ekonomi

  7. Kvinnors inflytande

  8. Organisering av jämställdhetsarbetet på nationell nivå

  9. Kvinnors mänskliga rättigheter

  10. Kvinnor och media

  11. Jämställdhet och miljö

  12. Flickors situation

 • Globala målen

  Jämställdhet och kvinnors rättigheter är en grundläggande del av FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030, och de 17 globala målen som antogs av världens länder 2015. Jämställdhet är både en övergripande princip för Agenda 2030 och finns med som ett eget mål – mål 5. Läs mer om de globala målen »

Läs mer om våra partnerorganisationers arbete

Jag vill stötta »
Olive och Gisele från vår partnerorganisation Rwanda Women's Network. Foto: Kvinna till Kvinna/Aline Niwenshuti

Stötta arbetet för kvinnors rättigheter

Vill du stoppa mäns våld och stötta kvinnor att kunna ta makten över sina liv? Tack vare ditt och andras stöd kan Kvinna till Kvinna fortsätta arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Det finns olika sätt att bidra på och du väljer vad som passar dig bäst – var med och skapa förändring!

 

Jag vill stötta »
Uppdaterad eller granskad 4 march 2024