Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnors lika deltagande

Runt om i världen är kvinnor underrepresenterade inom politik, ekonomiskt beslutsfattande, fredsprocesser och den offentliga debatten. Detta undergräver demokratin och kränker kvinnors mänskliga rättigheter. Det är därför vi samarbetar med våra partners för att kräva kvinnors fullständiga, effektiva och lika deltagande i samhället. Kvinnors röster ska höras och respekteras – överallt.

Kvinnors deltagande idag

Kvinnor utgör hälften av världens befolkning. Men i nästan alla länder är de underrepresenterade och har mindre benägenhet att inneha maktpositioner – vare sig som politiker, ekonomiska beslutsfattare, fredsförhandlare eller deltagare i den offentliga debatten.

Kvinnors representation inom politiken är oerhört låg. I genomsnitt har kvinnor över hela världen bara 20 % av platserna i de nationella parlamenten. I de regioner där våra partner verkar, varierar siffran från 61 % i Rwanda till bara 3,1 % i Libanon.

Situationen är ännu värre för fredsprocesser. Sedan 1990-talet har mindre än en av tio fredsdelegationer inkluderat kvinnor. Även i den globala ekonomin är kvinnor underrepresenterade. Världsbanken rapporterar att fyra av fem företag världen över leds av en manlig vd.

Traditionellt har många kvinnor vänt sig till det civila samhället som en alternativ plats för att få sin röst hörd, utanför formella beslutsstrukturer. För närvarande finns det dock en pågående oroande trend som krymper utrymmet för det civila samhället. Detta har drabbat kvinnorättsaktivister särskilt hårt och minskat deras möjligheter att kunna påverka samhället.

Varför är lika deltagande viktigt?

Att se till att kvinnor kan delta i samhället på lika villkor som män, är först och främst en fråga om mänskliga rättigheter. Det handlar om yttrandefrihet och föreningsfrihet, om demokratiska värderingar.

Forskning har också visat att lika deltagande ökar chansen att uppnå varaktig fred. I konfliktdrabbade regioner är det mer troligt att fredsprocesser tar hänsyn till genus om en större andel kvinnor deltar i beslutsfattande organ, i parlamentet, ekonomin och i det civila samhället.

Lika deltagande går också hand i hand med andra frågor vi arbetar med, till exempel kvinnors ekonomiska självständighet och frihet från genusbaserat våld.

Vad vi och våra partnerorganisationer gör

Kvinna till Kvinnas partners arbetar för att utmana traditionella värderingar som håller kvinnor tillbaka. De ifrågasätter idén att beslutsfattande är en uppgift som ”bäst lämnas åt män.” De utmanar maktstrukturer och främjar en mer jämn fördelning av barnomsorg och hushållsarbete. Detta frigör tid för kvinnor att engagera sig i politik.

När en kvinna har beslutat att gå in i politiken kan Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer erbjuda sin ledarskapsutbildning och kompetensutveckling. De uppmuntrar också kvinnor att vara aktiva i det civila samhället, som ett sätt att få erfarenheter som senare kan vara användbara i en politisk karriär.

Att främja könskvotering är också en del av vissa partners arbete. När de genomförs korrekt kan kvoter vara ett effektivt sätt att nå lika representation, eftersom de kompenserar för den strukturella ojämlikhet som kvinnor står inför.

Tyvärr fortsätter kvinnor att möta hinder även efter att de har valts till beslutsfattande positioner. Många utsätts regelbundet för hot, förtal och övergrepp. Deras idéer respekteras ofta mindre än deras manliga motsvarigheter.

Våra partners strävar efter att ändra detta och få kvinnor accepterade inom systemet, för att säkerställa att deras deltagande inte bara är lika utan också meningsfullt.