Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Feminism

Ange, Yvette och Yvonne deltar i Rwanda Women’s Networks program. Foto: Gloria Powell

Vad betyder feminism?

Feminism är ett samlingsbegrepp för rörelser och ideologier som menar att alla människor oavsett kön eller genusidentitet ska ha samma förutsättningar att påverka samhället och sina egna liv. Målet är att uppnå ett jämställt samhälle där alla människor har lika värde.

En feministisk analys problematiserar de existerande hierarkierna i det patriarkala samhället. Det vill säga ett samhälle där män har större privilegier, makt och inflytande. Ett patriarkalt samhälle bygger på olika former av diskriminering som påverkar människors möjligheter och förutsättningar, och hänger ihop med samhällsstrukturer av politisk, social och ekonomisk orättvisa.

Vad är feminism för Kvinna till Kvinna?

Vi ser feminismen som en rörelse som kämpar för ett slut på sexistisk exploatering, diskriminering och förtryck, och som vill bygga en jämställd, säker och rättvis värld. På så sätt är allt vårt arbete för kvinnors rättigheter del av en feministisk rörelse. Vår vision är en fredlig och rättvis värld där kvinnor har lika rättigheter, makt och möjligheter. 

Kvinna till Kvinnas 30-åriga erfarenhet av att arbeta i konfliktdrabbade samhällen visar på att fokus på jämställdhet och kvinnors deltagande och inflytande behövs för att uppnå långsiktig och hållbar fred. Konfliktförebyggande är också en viktig del av arbetet för kvinnors rättigheter, då vi vet att dessa alltid försämras av krig och konflikt.

Exempelvis kan man understryka att våld i samhället förvärrar det våld som redan finns mot kvinnor och i nära relationer. Med andra ord menar vi att feminism och fred går hand i hand.

Stöd världens kvinnorättskämpar

När du blir månadsgivare är du med och stöttar det internationella arbetet för alla flickors och kvinnors rätt till självbestämmande och ett liv utan våld. Med din hjälp kan vi och våra partnerorganisationer ge kvinnor som utsatts:

» Juridiskt stöd och kunskap om sina rättigheter
» Skydd och psykologiskt stöd
» Yrkesutbildning och möjlighet att försörja sig

Bli månadsgivare

Frågor om feminism

 • Hur ser feminism ut i världen?

  Det feministiska arbetet kan se olika ut i olika delar av världen beroende på de olika utmaningar och hinder som ställs mot personer på grund av deras kön eller genusidentitet. Samtidigt är feminismen ett internationellt projekt. Det innebär att kränkningar av kvinnors rättigheter i specifika kontexter har negativa konsekvenser för kvinnor på andra platser.

   

  Anti-feministiska rörelser tar lärdom av varandra, och samarbetar politiskt i, till exempel, FN för att motverka internationella ramverk för jämställdhet. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i själva lagen och normaliseras därmed också. Den feministiska kampen måste därför också vara internationell, så att rörelser för jämställdhet i olika länder kan stötta varandra och samarbeta.

 • Hur har feminismen förändrat samhället?

  Vi har den feministiska kampen att tacka för många av de rättigheter som kvinnor har runtom världen såsom rätten till att rösta, rätten till abort, rätten till skilsmässa eller rätten till utbildning. Feminister har drivit på för förändring både genom att engagera sig i politiken och att organisera folklig kamp, och har genom historien sett till att jämställdhetsfrågor fått en alltmer självklar plats i politiken och samhällsdebatten.

   

  Det är lätt att ta utvecklingen för given, men vi ska komma ihåg att det inte var så länge sen som kvinnors deltagande i samhället och till och med kontroll över sina egna kroppar var begränsad. Läs mer om hur kvinnors rättigheter utvecklats i Sverige genom historien »

   

  Vi ska heller inte ta de rättigheter kvinnor har i dag för givna. Feminister kämpar världen över både för att kvinnors rättigheter fullt ut ska respekteras, men också för att försvara de rättigheter vi kämpat oss till. På grund av konservativa, högernationalistiska, traditionella och andra anti-feministiska politiska rörelser utmanas kvinnors rättigheter på olika sätt i olika delar av världen.

 • Vad är intersektionell feminism?

  Den intersektionella feminismen uppmärksammar dessutom att varje person har unika men sammanhängande upplevelser av diskriminering.

   

  Intersektionella feminister menar att olika maktstrukturer i samhället såsom rasism, sexism, klassförtryck och förtryck mot hbtqi-personer samspelar och leder till olika slags förtryck mot olika grupper. För att motkämpa diskriminering på grund av kön eller genusidentitet bör man därför parallellt även kämpa mot andra former av diskriminering och ojämlikhet.

 • Finns det olika typer av feminism?

  Det finns flera typer av feminism som belyser olika grupper i samhället och även typer som grundar sig i olika politiska eller filosofiska perspektiv, som formulerar problemet som ligger i grund till ojämställdhet olika.

   

  Liberalfeminister har fokuserat på kvinnors lika demokratiska fri- och rättigheter, och individens frihet som ger möjligheter och tillgång till det offentliga rummet. Socialistiska feminister fokuserar på att ojämlikheten mellan kön och klass hänger ihop, och att de kapitalistiska och patriarkala systemen tillsammans förtrycker kvinnor.

   

  Andra typer av feminism har växt fram ur ett behov från grupper i samhället som känner sig underrepresenterade eller osynliggjorda av den etablerade feministiska rörelsen. Exempel på sådana typer kan vara svart feminism eller transfeminsm.

Lästips

Uppdaterad eller granskad 12 januari 2024
Publicerad 9 februari 2023