Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Foto: Wolobah Sali

Kvinnors ekonomiska egenmakt

Över hela världen axlar kvinnorna merparten av det obetalda vård- och hushållsarbetet. De förvärvsarbetar i mindre utsträckning än män, och ofta inom lågbetalda yrken och under utsatta arbetsförhållanden. Till följd av detta lever många kvinnor i stor fattigdom. Att kvinnor saknar ekonomisk egenmakt är ett stort hinder för jämställdhet, detta hindrar dem från att delta i politiken, ta sig ur missförhållanden, våldsamma relationer och från att påverka beslut som rör dem.

Kvinnornas ekonomiska situation i dag

I nästan alla världens länder befinner sig kvinnorna i ett allvarligt ekonomiskt underläge i förhållande till männen. Detta trots att två tredjedelar av allt arbete i världen utförs av kvinnor.

Det mesta av detta arbete är obetalt och utförs i hemmen. I genomsnitt lägger kvinnor dagligen 3,2 mer tid än män på hushållsarbete – 4 timmar 32 minuter och de tillbringar upp till tio gånger så lång tid med att ta hand om barn och äldre släktingar.

På grund av detta obetalda arbete har många kvinnor helt enkelt inga möjligheter att ta ett jobb utanför hemmet. Globalt sett har för närvarande 75 % av männen en betald anställning, jämfört med 49 % av kvinnorna.

De kvinnor som tar sig in på arbetsmarknaden får ofta sämre betalt än männen, deras arbete värderas lägre och de är dåligt skyddade från diskriminering, trakasserier och övergrepp. Globalt sett tjänar kvinnor i genomsnitt bara 60–70 % av männens löner. De företräds i lägre grad av fackförbund och har oftare enklare typer av jobb. Äldre kvinnor har ofta lägre pension än sina manliga kollegor.

Ojämlika lagar och institutioner förvärrar läget ytterligare. På vissa platser saknar till exempel kvinnor rätten att äga mark eller att ärva egendom.

Som ett resultat av detta är många kvinnor världen över ekonomiskt beroende av andra och lever i fattigdom.

Vad är ekonomisk egenmakt?

När vi talar om kvinnors ekonomiska egenmakt talar vi om att förbättra deras ekonomiska rättigheter och möjligheter att:

  • hitta bra och trygga arbeten med respekt för miljö där samhörighetskänsla uppmuntras,
  • garanteras tillgång till och kontroll över kapital, mark och andra resurser,
  • få erkännande för det obetalda omsorgsarbete, exempelvis i hemmet, som de utför och även att dela på ansvaret för hushållsarbete och omsorg.

Kvinnors ekonomiska situation idag

0/3
av världens arbete utförs av kvinnor, enligt Världsbanken
0%
av världens länder har lagar som begränsar kvinnors ekonomiska möjligheter
0av 4
av kvinnor inom EU hindras att arbeta på grund av omvårdnads- eller hushållsansvar

Varför kvinnors ekonomiska egenmakt spelar roll

Att stärka kvinnors ekonomiska ställning har en direkt effekt på jämställdheten. Det ökar kvinnors makt och handlingskraft och ger dem frihet att bestämma över sina liv, kroppar och framtid.

Det påverkar också kvinnornas politiska engagemang och inverkan på samhället. När de inte längre behöver kämpa för att uppfylla sina grundläggande behov blir det lättare att engagera sig i civilsamhället, delta politiskt och ta itu med viktiga frågor.

Ekonomisk egenmakt kan också underlätta för kvinnor att fly från könsrelaterat våld. Att lämna en våldsam relation är mycket svårare för en kvinna som är ekonomiskt beroende av sin partner.

Då mödrar får möjlighet att försörja sig själva gynnar det även barnen. Forskning har visat att i familjer där mödrarna fått större kontroll över hushållets ekonomi tenderar konsumtionsmönstren att förändras på ett sätt som är positivt för barnen.

Slutligen kan kvinnornas intåg på arbetsmarknaden innebära ekonomiska fördelar i ett större perspektiv. Ett lands ekonomi växer snabbare ju fler kvinnor som arbetar och företag som anställt fler kvinnor på ledande poster har visat sig få en effektivare organisation.

"Organisationen gav mig styrka. Nu kan jag försvara mina och andras rättigheter."

– Lule Fila, en romsk aktivist, fick jobb genom Kvinna till Kvinnas partnerorganisation NRAEWOK i Kosovo.

Foto: Driton Paqarada.

Hur vi stärker kvinnor ekonomiskt

Tillsammans med partnerorganisationer arbetar vi för kvinnors ekonomiska egenmakt i mer än 20 konfliktdrabbade länder. Våra satsningar på ekonomisk egenmakt har även gett avtryck i arbetet med fred och säkerhet, könsrelaterat våld och politiskt deltagande. Genom att arbeta med alla dessa fyra områden skapar vi förutsättningar för en hållbar fredlig utveckling och stärker våra resultat.

För att förbereda kvinnor för arbetsmarknaden arbetar våra partners med att informera dem om deras rättigheter och stötta dem med utbildning och ledarskapsträning.

Våra partners gör det också lättare för kvinnor att arbeta utanför hemmet genom att lobba för strukturella förändringar som exempelvis barnomsorg och skattereformer. De utmanar traditionella idéer och sociala normer, som till exempel uppfattningen att en kvinna bör stanna i hemmet och att det är hon och ingen annan som ska ansvara för barnen.

För att stötta de kvinnor som redan yrkesarbetar jobbar våra partners för lika betalt för lika arbete, bättre arbetsförhållanden och jämlika möjligheter till att avancera och befordras i sitt arbete.

De sätter också press på regeringar och myndigheter för att ändra de lagar som diskriminerar kvinnor och som förvärrar deras ekonomiska situation.

Berättelser