Fler val

Kvinna till Kvinnas anställda samlade under utvecklingsdagar 2013. Foto: Kvinna till Kvinna/Sara Lüdtke.
Kvinna till Kvinnas anställda samlade under utvecklingsdagar 2013. Foto: Kvinna till Kvinna/Sara Lüdtke.

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinnas instiftade ändamål är:

  1. att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt civilt samhälle.
  2. att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor.
  3. att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.
Vår visionKvinna till Kvinnas vision är en värld där det råder hållbar fred byggd på demokrati och jämställdhet mellan kvinnor och män, och där konflikter hanteras med icke militära medel. En värld där mänskliga rättigheter för kvinnor, män, flickor och pojkar respekteras och alla människor kan uppleva trygghet och säkerhet. Där kvinnor har makt och inflytande över beslut och är aktörer i ekonomisk och politisk samhällsutveckling i samma utsträckning som män.

Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och fred. Våra samarbetsorganisationer skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser.

De arbetar med kvinnors hälsa, utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter, motverkar våld mot kvinnor och människohandel. Vår roll är att ge ekonomiskt stöd och förmedla kontakt mellan organisationer. Kvinna till Kvinna stödjer idag fler än 100 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.

Kvinna till Kvinna berättar om kvinnors situation i konflikter och det viktiga fredsarbete som kvinnoorganisationer gör. Kvinna till Kvinna bedriver också påverkansarbete i Sverige och internationellt med målet att öka kvinnors representation i fredsprocesser.

Vårt mandatKvinna till Kvinna ska arbeta utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Dessa krav gäller också Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer.

Kvinna till Kvinna har ett feministiskt synsätt. Det betyder att vi strävar efter ett samhälle där kvinnor och män har samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter.

Vi vill bidra till att stärka kvinnors ställning så att kvinnor och män i lika hög grad, och på jämställda villkor, kan vara med och bestämma i samhället. Vi anser att könsfördomar och ojämlika maktstrukturer är en bakomliggande orsak till sociala klyftor och därmed ett hinder för demokrati, utveckling och fred.

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse och har därför inga medlemmar. Vi har däremot frivilliga informatörer knutna till oss, personer med ett engagemang för våra frågor som hjälper till att föra ut vårt budskap på olika sätt. Kvinna till Kvinna har även ett antal stödorganisa­tioner som stödjer oss i vårt arbete och hjälper till med att sprida kunskap om våra frågor.

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Organisationsnummer: 802401-6134

Plusgiro: 901800-3

Bankgiro: 901-8003

 

Senast uppdaterad: 2016-05-31