Fler val

Feministiska flaggor vajade under slutmarschen vid Association for Women’s Right in Developments, AWID, konferens med temat Transforming Economic Power to Advance Women’s Rights and Justice i Istanbul 2012. Evenemanget samlade deltagare från hundratals kvinnorättsorganisationer från hela världen. Foto: Kvinna till Kvinna/Christina Hagner.
Feministiska flaggor vajade under den avslutande demonstrationen vid AWID:s (Association for Women’s Rights in Development) konferens i Istanbul 2012, där hundratals kvinnorättsorganisationer från hela världen samlades. Foto: Kvinna till Kvinna/Christina Hagner.

Öka kvinnors makt

En förutsättning för långsiktig stabilitet och fred är demokrati. Demokrati kräver medborgarnas engagemang och ska i sin tur säkerställa att allas rättigheter respekteras. Den vilar på att de som har makten att ta beslut om människors liv och samhället har förankring hos den större majoriteten av dessa medborgare och representerar dem.

När grupper i samhället fråntas möjligheten att göra sin röst hörd och inte släpps in i beslutsprocesser brister demokratin. I de flesta delar av världen är det män som har de beslutsfattande positionerna i regering och parlament, näringsliv och inom det internationella samfundet. Hälften av världens befolkning består av kvinnor, men kvinnors representation i parlamentariska församlingar var under 2012 i genomsnitt bara 20 procent. När en så stor del av befolkningen utestängs från den parlamentariska makten handlar det inte bara om diskriminering och marginalisering, det är ett grundläggande systemfel.

En sådan skevhet riskerar också samhällets stabilitet. Forskning visar att väpnade konflikter är vanligare i länder med låg kvinnorepresentation i parlamenten. (Rehn, Elisabeth & Johnson Sirleaf, Ellen. War Women Peace. Progress of the World´s Women, Vol. 1. NewYork: UNIFEM, 2002, s. 116) Arbete för jämställdhet är därför ett effektivt sätt att arbeta för fred.

Smutskastning och förtal

Ofta är det gamla, traditionella värderingar som står i vägen för kvinnors politiska deltagande. Politik anses vara en manlig sfär och kvinnor som ändå försöker engagera sig får sitt rykte nedsvärtat eller blir hotade. Kvinna till Kvinnas rapport Equal Power – Lasting Peace (2012), visar att den typen av smutskastning och förtal återkommer i alla typer av konflikter och post-konflikter. Därför krävs det också mer än bara en formell rätt att få delta i val för att kvinnor ska kunna vara politisk aktiva. Strukturer måste ändras så att kvinnor även i praktiken tillåts att ta plats inom systemen och blir accepterade där.

I nästan alla politiska strukturer, oavsett valsystem, är de politiska partierna det största hindret för kvinnor att nå valbara platser. Om kvinnor ska kunna nå beslutsfattande positioner måste partiernas nomineringsprocesser förändras. Beroende på hur den genomförs, kan kvotering vara ett effektivt sätt att säkerställa en jämställd könsrepresentation, eftersom den kompenserar för den strukturella ojämlikhet kvinnor utsätts för. (Quotas – A Jump to Equality? The Need for International Comparisons of the Use of Electoral Quotas to obtain Equal Political Citizenship for Women, Drude Dalerup, 2002)

Fredsavtal styr framtida samhället

Fredsavtal används ofta som grund när en ny konstitution ska författas efter avslutat krig/konflikt. Forskning har visat att när kvinnor utestängs från fredsförhandlingar innebär det att till exempel frågor kring politisk makt inte tas upp ur ett genusperspektiv i den nya konstitutionen. På så vis cementeras en skev maktfördelning även i post-konflikt-samhället. Ett tydligt exempel på detta är Bosnien-Herzegovina efter Daytonavtalet.

Ett oberoende civilsamhälle är grunden till kvinnors deltagande i samhället, i politiken, i fredsprocesser, och i institutioner. Därför stödjer Kvinna till Kvinna kvinnors organisering i konfliktregioner. Många av organisationerna arbetar också direkt med kvinnors politiska deltagande, som till exempel Women’s Information Centre i Georgien och Women’s NGO Secretariat of Liberia i Liberia.

Ekonomisk makt

Två tredjedelar av allt arbete i världen utförs av kvinnor, men de erhåller endast 10 procent av världens samlade inkomster och äger bara en procent av världens egendomar. (World Bank’s World Development Indicators) Fattigdom låser fast människors fokus vid överlevnad – med varken tid eller kraft att engagera sig politiskt. Skulle man vilja gå längre i sitt engagemang och ställa upp i val krävs dessutom ytterligare ekonomiska resurser, till avgifter och för att kunna driva en kampanj. För många kvinnor är det därför en omöjlighet att ens kandidera.

Ett annat sätt som kvinnors möjligheter till engagemang hindras på grund av ekonomi, är svårigheten att försörja sig själv. Många samhällen styrs av traditionella värderingar, där kvinnor anses vara de som ska sköta hem och familj. I ett sådant liv finns inget utrymme för kvinnor att utbilda sig eller att delta i arbetslivet. Samtidigt är egenförsörjning en förutsättning för att kunna bestämma över sitt liv och därmed kunna engagera sig i medborgarfrågor.

Att utbilda kvinnor i deras mänskliga rättigheter, ordna yrkesubildningar för ökad självförsörjning och kämpa mot lagar som förbjuder kvinnor att ärva eller äga egendom är några av de insatser Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer använder sig av, för att öka kvinnors möjlighet till makt och inflytande i sina samhällen.

Senast uppdaterad: 2014-06-05