Se fler val

Libanon

Organisationer vi stödjer

Collective for Research and Training on Development–Action, CRTD.A – Beirut
Organisation med gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet och att stärka kvinnor politiskt och ekonomiskt. CRTD.A är en föregångare i Mellanöstern-regionen vad gäller forskning och påverkansarbete för förändringar i lagstiftningen och för att öka kvinnors rättigheter och möjligheter till deltagande i samhället. Organisationen är drivande i kampen för libanesiska kvinnors rätt att ge medborgarskap till sina familjer, vilket i dag enbart kan ges via en libanesisk far eller make.

KAFA
Arbetar med att ge stöd till kvinnor som utsätts för våld genom sina stödcenter i Beirut och Bekka. De driver också ett skyddsboende för misshandlade kvinnor, vilka det endast finns ett fåtal av i Libanon. Organisationen sprider kunskap om hur våld mot kvinnor påverkar hela samhället och har varit drivande i framtagandet av ett förslag till en nationell lag mot våld mot kvinnor.I dag arbetar de med att se till att lagen implementeras ordentligt. Sedan lagen trädde i kraft 2014, efter KAFAs och den samlade koalitionens hårda kampanjarbete, har antalet kvinnor som söker hjälp för att undkomma våld ökat markant. KAFA arbetar också parallellt med att öka den allmänna kunskapen och tillgången till information om våld mot kvinnor, prostitution och trafficking.

Lebanese Council to Resist Violence against Women, LECORVAW
En av de organisationer i Libanon som först började arbeta mot våld mot kvinnor. LECORVAW ger skydd till kvinnor som utsatts för våld i hemmet och jobbar med att stärka det civila samhällets medvetenhet och kunskap om könsbaserat våld. Organisationen har kontor och stödcenter både i Tripoli i norra Libanon och i Beirut. Efter kriget mellan Israel och Hizbollah 2006 anpassade LECORVAW sin verksamhet för att kunna möta den krissituation som uppstod, och gav humanitärt stöd till internflyktingar och kvinnor med krigstrauman. Sedan 2013 arbetar organisationen också med att stödja syriska flyktingar i Libanon med psykosocialt stöd och kunskapsspridning kring bland annat sexuella övergrepp och barnäktenskap.

Najdeh
Arbetar med kvinnors rättigheter i palestinska flyktingläger i Libanon. Organisationen har center i samtliga flyktingläger i landet och arbetar även i de mer informella bosättningsområden (så kallade gatherings) som finns för palestinska flyktingar. Aktivisterna arbetar under svåra förhållanden, då de bland annat tar del av traumatiserade kvinnors berättelser och upplevelser. Najdeh jobbar mycket med psykodrama, en form av gruppterapi där man använder rollspel och teater för att bearbeta svåra upplevelser, och ger psykosocialt stöd till kvinnor som är utsatta för våld i hemmet. Sedan ett par år tillbaka arbetar Najdeh även med att ge stöd till fördrivna syriska och syrisk-palestinska familjer i Libanon.

Palestinian Women’s Humanitarian Organisation, PWHO – Bourj Al-barajneh/Beirut
Arbetar med kvinnors rättigheter i det palestinska flyktinglägret Bourj Al-barajneh (Beirut). På sitt kvinnocenter erbjuder organisationen utbildningar om bland annat kost, hälsa och kvinnors rättigheter. PWHO ger även stöd till kvinnor som marginaliseras i lägret på grund av den svåra situationen och den bristande säkerheten. Organisationen är en av få som skapar trygga mötesplatser för lägrets kvinnor. Hos PWHO kan kvinnor träffas för att prata om vardagens problem och dela erfarenheter. PWHO har också utökat sina aktiviteter till att omfatta syrisk-palestinska och syriska flyktingar med fokus på kvinnor och barn liksom att ge stöd till det lokala samhället där de bor. Dessa aktiviteter fokuserar bland annat på att höja kunskapen kring kvinnors rättigheter och omfattar män och lokala beslutsfattare.

The Lebanese Women Democratic Gathering, RDFL
Kvinnoorganisation som finns i flera delar av Libanon och har sitt huvudkontor i Beirut. Organisationen arbetar med att stärka kvinnors ekonomiska, sociala och politiska rättigheter och förespråkar att kvinnors rättigheter ska ses som mänskliga rättigheter och inte som kulturellt definierade. RDFL arbetar med att öka medvetenheten om kulturell och religiös diskriminering, och är aktiva på både nationell och lokal nivå. RDFL arbetar också mot barnäktenskap efter att de sett en ökning av dessa till följd av kriget i Syrien, bland annat genom att utarbeta ett förslag till en nationell lag som ska skydda flickor under arton från barnäktenskap.

Women Human Rights Defenders, Middle East and North Africa Coalition
Women Human Rights Defenders, Middle East and North Africa Coalition är en sammanslutning som arbetar för att främja kvinnors rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika. Fokus ligger på att ge skydd och belysa brott mot kvinnorättsförsvarare inom den offentliga sektorn. De arbetar även med opinionsbildning, skapar mötesplatser och arbetar mot patriarkala normer och diskriminering av kvinnor.

 

Senast uppdaterad: 2016-10-18