Se fler val

Jordanien

Kvinnors situation

Kvinnor har en förhållandevis svag ställning i Jordanien. Under ytan är Jordanien fortfarande ett klansamhälle där män har makten. Senaste årens ökade antal människor på flykt har haft negativa effekter på kvinnors rättigheter, palestinska och syriska kvinnor som lever i flyktingläger är särskilt utsatta, liksom de utländska migrantkvinnor som arbetar inom hushållssektorn och vars rättigheter är starkt begränsade.

Jordanien godkände konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) 1992 men deras rättigheter begränsas alltjämt av familjer, samhället och staten. Även om kvinnor i Jordanien har lagstadgade grundläggande rättigheter vad gäller rörelsefrihet, hälsovård, utbildning, politiskt deltagande och anställning, finns det fortfarande diskriminerande lagar. Ett exempel är medborgarskapslagen, som inte tillåter kvinnor att överföra sitt medborgarskap till sina barn. Kvinnor har inte heller rätt till lika hög pension eller socialbidrag som män.

När det gäller politisk representation ökar andelen kvinnor på maktpositioner sakta i Jordanien, men män är fortfarande kraftigt överrepresenterade. Efter parlamentsvalet 2013 var 12 procent av ledamöterna kvinnor, vilket är en liten ökning från valet 2010 då andelen var 11 procent. Jordanien har infört en kvoteringslag som innebär att 10 procent av platserna i parlamentet är reserverade för kvinnor. På kommunal nivå är kvoten 25 procent. I mars 2016 infördes en ny kvoteringslag där 15 av 130 platser I parlamentet ska gå till kvinnor.

Diskriminerande lagar

Även om konstitutionen säger att alla är lika inför lagen, inkluderas inte kön eller genus tillsammans med etnicitet, språk eller religion som en del av diskrimineringsgrunderna. Detta har heller inte förändrats trots ihärdiga försök från civila samhällsorganisationer.

Rättssystemet i Jordanien baseras på civila och religiösa domstolar. Frågor som rör giftermål, skilsmässa och arv avgörs i shariadomstolar eller i religiösa minoriteters egna domstolar – således finns ingen gemensam familjelagstiftning. I shariadomstolar är en kvinnas vittnesmål värt hälften av en mans.

Detta – i kombination med de legala hinder och traditionella sociala restriktioner som hindrar kvinnor från att arbeta och äga egendom – gör det svårare för kvinnor att bli ekonomiskt självständiga. Särskilt utsatta grupper är frånskilda, äldre kvinnor och änkor som ofta blir ekonomiskt beroende av släktingar och vänner.

Hedersrelaterat våld

Familjens kollektiva heder har stor betydelse, och hedersrelaterat våld är ett problem i landet. Antalet rapporterade fall av hedersrelaterade mord på kvinnor brukar variera mellan 10 och 20 per år, men därutöver finns ett mörkertal.

Vissa åtgärder har vidtagits för att få bukt med denna typ av våld. 2009 inrättades en särskild domstol för hedersrelaterade brott och året därpå gjordes ytterligare förändringar i strafflagen. Straffet för mord på kvinnor höjdes och ligger numera på 10 till 20 år. Domstolar förbjöds också att hänvisa till artikel 98, enligt vilken en förövare som begår brott i vredesmod tidigare har kunnat ges ett mildare straff. Dock hänvisar vissa domstolar i praktiken ännu till denna artikel. Att antalet misstänkta ofta är stort försvårar också att driva igenom åtalen för dessa brott.

Kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld kan sättas i “skyddshäkte” som en brottsförebyggande metod. I vissa fall innebär det att kvinnor tillbringar flera år i fängelse mot sin vilja.

Svårt att anmäla våld

Våld mot kvinnor i hemmet är relativt vanligt, men det anmäls sällan. Kvinnor har rätt att anmäla dessa brott, men i praktiken är det oftast socialt omöjligt för dem att göra något åt sin situation. Patriarkala strukturer i det jordanska samhället och rättssystemet hindrar kvinnor från att göra anspråk på sina rättigheter. Till exempel anses inte våldtäkt inom äktenskapet som ett brott enligt jordansk lag.

Kvinnor som utsätts för våld kan vända sig till en särskild familjeenhet inom polisen. Det finns även ett statligt skyddat boende för kvinnor, dock med be­gränsat antal platser.

2009 öppnades Women’s Complaint Bureau, en statlig institution som ansvarar för att samla in information om diskriminering och våld mot kvinnor, vilket varje år sammanställs i en rapport. Institutionen tillhandahåller även rättshjälp till utsatta kvinnor. Våld mot kvinnor anmäls dock sällan på grund av sociala orsaker så som press från familjen.

En ministerkommité har nyligen beslutat att göra tillägg till den kontroversiella artikel 308 som benådar våldtäktsmän om de gifter sig med offret.

Kvinnor på flykt

Människohandel är ett allvarligt problem i Jordanien, trots att landet antagit en lag mot trafficking. Migrantkvinnor tvingas in i prostitution eller utnyttjas som lågavlönad arbetskraft, ofta som städerskor eller hushållerskor med en arbetssituation som ibland mer liknar slaveri än en anställning.

Kvinnor och barn på flykt är speciellt utsatta och sårbara och rapportering kommer om ökad förekomst av människohandel, prostitution och sexuellt våld i flyktinglägren. Strikta restriktioner för sysselsättning gäller syriska flyktingar vilket innebär att många inte kan försörja sig själva eller sina familjer. Till följd av detta har antalet barnäktenskap samt arrangerade äktenskap ökat, där unga flickor gifts bort med oftast äldre män i utbyte mot en hemgift och en mun mindre att mätta.

Förekomsten av tillfälliga äktenskap har också ökat där unga flickor lämnas efter ett par veckor i en främmande miljö, där de lätt faller offer för människosmugglare, eller tvingas till tiggeri eller prostitution.

Senast uppdaterad: 2016-08-04