Se fler val

Jordanien

Kvinnorörelsen

De senaste åren har de framsteg som gjorts inom jämställdhet i regionen gradvis urholkats. Utrymmet för människorättsorganisationer krymper medan militariseringen och fokus på nationell säkerhet ökar. Yttrandefriheten begränsas för politiskt oppositionella, media och människorättsaktivister. 

I mars 2016, släpptes ett lagförslag som kan försvåra arbetet ytterligare för icke-statliga organisationer. Om lagen antas kommer den bland annat att försvåra för organisationerna att få finansiering från utlandet.

Arbete för rättvisare lagstiftning

I Jordanien arbetar kvinnorättsorganisationer vidare i ett allt svårare och mer konservativt klimat. Ett genombrott från 2015 var när en kvinna kompenserades för sina skador vållade av flera års misshandel, detta efter hårt arbete av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Mizan Law Group. Men oftast möter kvinnorörelsen fortfarande stort motstånd när de kritiserar diskriminerande lagar. Artikel 308 är ett exempel på en sådan lag, den slår fast att en våldtäktsman som gifter sig med sitt offer undkommer straff.

Trots det ökade trycket från civila samhället nekas fortfarande jordanska kvinnor rätten att överföra fullt medborgarskap till sina barn., men i början av 2015 införde regeringen nya regler som tillåter barn till jordanska kvinnor som är gifta med icke-jordanska män, att få begränsade rättigheter såsom rätten till skolgång utan diskriminering, rätten till arbete och till egendom.

Kvoteringen för andelen kvinnor i kommunala beslutande församlingar kunde höjas från 20 procent till 25 procent inför kommunalvalet 2013. Valresultatet 2013 resulterade då i att kvinnorna hade fått 35 procent av platserna. Det visar hur kvinnorörelsen uppmuntrar och stärker kvinnor till att ta för sig av ledande positioner i landet.

Samarbete med regeringen

År 1992 inrättade regeringen The Jordanian National Commission for Women (JNCW), som har till uppgift att föra in ett jämställdhetsperspektiv i politiken. De ska också bidra till att ändra de samhälleliga attityderna gentemot kvinnor. JNCW har dessutom varit en drivande kraft i arbetet som ledde till att regeringen 2014 valde att stötta FN:s COMMIT-initiativ.

Kvinnorörelsen drev framgångsrikt på för att regeringen skulle göra CEDAW, FN:s kvinnokonvention, till lag. Arbetet gav resultat 2007, även om Jordanien har kvar två betydande reservationer mot artikel 9 om medborgarskap och artikel 16 om lika rättigheter i äktenskap, vid skilsmässa och som förälder.

Ekonomiskt och psykologiskt stöd

En annan fråga som kvinnorörelsen arbetar med är att förbättra kvinnors ekonomiska självständighet genom att öka kvinnors deltagande i arbetslivet. Detta görs bland annat genom att bidra med det stöd som behövs för att de ska kunna skaffa ett lönearbete.

Ett exempel är organisationen Kura som erbjuder kvinnor hantverkskurser och ger utbildningar i projektledning. Det är en av flera organisationer som uppmuntrar kvinnor att starta egna företag för att så småningom kunna bli ekonomiskt självständiga. Organisationerna bedriver också påverkansarbete för förändringar av socialförsäkringslagar och andra förordningar som skulle ge kvinnor och deras familjer utökade rättigheter vid pension.

Kampen mot våld och trakasserier

Det finns ett växande tryck från gräsrotsrörelserna i Jordanien för att lyckas bekämpa trakasserier mot kvinnor. Hittills har frågor kring hedersrelaterat våld, reproduktiva rättigheter och sexuella trakasserier inte tagit på allvar och mötts med skepsis av samhället i stort. Kvinnoorganisationerna arbetar med att öka kunskapen bland kvinnor om deras rättigheter. De stödjer våldsutsatta kvinnor bland annat genom telefonjourer samt social och juridisk rådgivning och fortsätter arbetet med att påverka makthavarna i landet.

 

Senast uppdaterad: 2016-08-04