Kategorier

Kampen pågår för kvinnors rättigheter i Egypten

Demonstrationerna och det väpnade våldet pågår i Egypten. Efter att den tillfälliga regeringen avgått är läget än mer oklart än tidigare. Det går rykten om att det planerade valet den 28 november ska ställas in men som det ser ut nu är det val om sex dagar.

För två veckor sedan träffade Kvinna till Kvinna Hoda Badran som är ordförande för the Alliance of Arab Women, ett regionalt nätverk av kvinnoorganisationer som de senaste femton åren bl a arbetat för att stärka kvinnors politiska deltagande i Mellanöstern.

– Efter en revolution verkar det rimligt att anta att människor skulle ha ett starkare skydd för sina rättigheter än tidigare. Ändå är det uppenbart att så inte är fallet, och kanske allra minst vad gäller kvinnors rättigheter. Kvinnor har deltagit i varje revolution genom historien och ändå visar erfarenheter från Frankrike, från Algeriet, från Kirgizistan, på det motsatta: att kvinnor får ta ett steg tillbaka, att deras rättigheter inskränks. Historien upprepar sig, säger Hoda Badran.

Sedan oktober i år är Hoda Badran även ordförande för the Egyptian Feminist Union. 3 000 egyptiska organisationer ställde sig då bakom återbildandet av the Feminist Union som ursprungligen grundades redan 1923, men förbjöds efter militärrevolutionen i Egypten på 1950-talet.

På lång sikt vill the Feminist Union arbeta för en förändring av familjelagstiftningen i Egypten och för att öka läs- och skrivkunnigheten bland egyptiska kvinnor. På kort sikt har dock arbetet inför valet högsta prioritet. Genom informationskampanjer och utbildningsinsatser runt om i landet vill de få fler kvinnor att rösta, och att göra självständiga och rationella val.

– Det närmaste året är helt avgörande. Vi ska rösta fram ett nytt parlament, en ny president, anta en ny konstitution. Om inte kvinnor deltar i dessa oerhört viktiga steg kommer vi att förlora allt.

Målet är att få 5 miljoner kvinnor att rösta i valet säger Hoda Badran.
– Men även om det bara skulle bli 3 eller 4 miljoner och de lägger sina röster på bra kandidater så kan Egyptens kvinnor ha en avgörande inverkan på valutgången.

– Den stora utmaningen är att vi har så oerhört kort tid på oss. Egypten är ett stort land och vårt valsystem väldigt komplext. De kvinnoorganisationer som finns bland våra medlemmar är koordinerade och har strukturen för att nå ut till många, men det är verkligen en kamp mot klockan.

The Feminist Union arbetar också med att uppmuntra kvinnor att engagera sig politiskt – att lyfta och driva politiska frågor – och med att stödja de kvinnor som ställer upp som politiska kandidater.
– Det finns många starka kvinnor att rösta på. Flera av dem ställer upp som individuella, alltså icke–partianknutna, kandidater, vilket kräver ett oerhört stort mod, säger Hoda Badran.

Enligt Hoda Badran är dock det centrala vilken politisk vision ett parti eller enskild kandidat står för.

– Det rådande ekonomiska systemet har gynnat en liten elit och de sociala klyftorna i Egypten har ökat markant För att få vårt stöd måste man kunna presentera en trovärdig politik för att förändra detta system, liksom en plan för hur man ska komma tillrätta med problemen inom utbildningssektorn och hur man tänker arbeta för att säkra kvinnors rättigheter.

De religiösa partierna är starka och kan komma att påverka utvecklingen i landet.

– Om jag ska vara ärlig så skrämmer de religiösa partierna mig oerhört. De är så välorganiserade och använder religion för att tjäna sina politiska syften. På samma sätt är NDP (Mubaraks parti) ett stort hot eftersom så många från den gamla regimen finns kvar där. Vi har alltså två viktiga fiender att slåss emot, säger Hoda Badran.

– Vi arbetar för att nå ut med budskapet till folk att de inte ska ge sin röst till någon av dessa grupperingar. Om Muslimska Brödraskapet eller något av de andra islamistiska partierna kommer till makten kommer det att vara förödande för Egyptens ekonomi och ett bakslag för kvinnors rättigheter. Och om Mubaraks anhängare i NDP vinner valet sitter vi fast i samma system som tidigare. Då kommer det att krävas en ny revolution.

Tidigare har den egyptiska vallagen garanterat tjugo procents kvotering av kvinnor till parlamentet, men denna regel har avskaffats av det nu styrande militärrådet. Det enda krav som ställs på partierna nu är att de måste ha minst en kvinnlig kandidat på sina listor. Ett problem med detta system är att många kvinnor kommer att hamna långt ned på listorna vilket minskar deras möjligheter att väljas in – en katastrof enligt Hoda Badran.

– Hur kan man motarbeta att halva befolkningen ska få inflytande och bidra till att bygga vårt lands framtid? Det är inte i första hand kvinnors rätt att delta vi talar om här utan om Egyptens rätt att få använda all den kunskap och kapacitet som kvinnorna i det här landet besitter. Man ignorerar en så enorm resurs. Det gör mig rasande att tänka på.

 

Lena Wallquist

 

 

Senast uppdaterad: 2012-11-30